Новини

Обява - инвестиционно намерение

Обява - инвестиционно намерение

2018-04-18 17:51

O Б Я В А

от  “БИОПРОГРАМА” ЕАД 

ЕИК 175690872 седалище и адрес на управление: с. Доброславци , ул. Житен път № 1, община Нови Искър , област София 

Пълен пощенски адрес: с. Доброславци, ул. Житен път № 1, община Нови Искър , област София 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0888922834, donchev@bioprogramme.bg

Изпълнителен директор на фирмата възложител: Десислав Веселинов Дионисиев 

Лице за контакти: Димитър Дончев

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда-

 Наредбата за  ОВОС ( ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр.94/ 2012 г.)

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: “База за съхранение и обработка на билки – 

реконструкция,  модернизация и промяна предназначението на съществуваща сграда, обслужващи пътища и ажурна ограда на площадката“

 в УПИ XVI, кв.177б, гр. Ветово, община Ветово, област  Русе . 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Ветово или в РИОСВ– Русе, „ Придунавски булевард “ № 20, пощенски код 7000.